Algemene Voorwaarden van Optiekhuys Elspeet

Artikel 1 – definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Optiek: Het aanmeten van visuele hulpmiddelen, met inbegrip van het doen van subjectieve en/ of objectieve metingen van de ogen en/of het onderzoeken van de ogen op abnormaliteiten; het aanmeten, aanpassen, assembleren en/of afpassen en/of het herstellen en/of het verkopen van visuele en/of optische hulpmiddelen;
 • Optiekhuys Elspeet: gebruiker van deze algemene voorwaarden en beoefenaar van een optiekbedrijf;
 • de Consument: de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de diensten en/of zaken van het optiekbedrijf anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen die Optiekhuys Elspeet aan de Consument uitbrengt respectievelijk doet en op alle overeenkomsten die door Optiekhuys Elspeet en de Consument worden gesloten.

Artikel 3 – informatieverschaffing

Voordat een offerte wordt uitgebracht, een aanbieding wordt gedaan of een overeenkomst wordt gesloten, heeft Optiekhuys Elspeet de plicht zich in dit verband te (laten) informeren over alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de Consument de plicht deze informatie aan Optiekhuys Elspeet e verstrekken.

Artikel 4 – prijzen

 1. Als prijs voor de te leveren zaken en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van Optiekhuys Elspeet. Gedurende de in het aanbod aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd.
 2. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt.

Artikel 5 – offertes

 1. Alle offertes van Optiekhuys Elspeet zijn gedurende veertien kalenderdagen voor hem onherroepelijk en vrijblijvend voor de Consument, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt.
 2. De offerte vervalt van rechtswege indien zij niet binnen die termijn door de Consument uitdrukkelijk is aanvaard.
 3. Optiekhuys Elspeet dient de termijnstelling van veertien kalenderdagen of andersluidende afspraken hieromtrent uitdrukkelijk in de offerte op te nemen.

Artikel 6 – uitvoering van de overeenkomst

 1. Optiekhuys Elspeet staat ervoor in dat een geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst, mede gelet op de mededelingen die hij over de zaak aan de Consument heeft gedaan. Optiekhuys Elspeet staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede, voor zover dat is overeengekomen, voor een bijzonder gebruik.
 2. Optiekhuys Elspeet staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. Een aanspraak op grond van lid 1 en lid 2 van dit artikel vervalt indien derden of de Consument zonder uitdrukkelijke toestemming van Optiekhuys Elspeet herstelwerkzaamheden of andere, daarmee verband houdende werkzaamheden aan een door Optiekhuys Elspeet geleverde zaak hebben verricht of laten verrichten.

Artikel 7 – Wet Bescherming Persoonsgegevens

 1. Optiekhuys Elspeet zal de persoonsgegevens van de Consument verwerken en opnemen in een bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Ondernemer kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met de Consument is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Tevens is het doel om, met uitzondering van de gegevens betreffende de oogsterkte, de Consument te informeren over relevante producten en diensten van ondernemer en/of derden.
 2. Indien de Consument geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van ondernemer en/of derden, kan de consument dit schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer laten weten.
 3. De Consument kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en hier een afschrift van verkrijgen, indien hij/zij hier om verzoekt, tegen betaling van de wettelijke vergoeding. Indien de consument van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de Consument dit schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer te melden.

Artikel 8 – annulering

Bij annulering van de overeenkomst door de Consument is deze gehouden aan Optiekhuys Elspeet die kosten te betalen die Optiekhuys Elspeet in redelijkheid en aantoonbaar met betrekking tot de met de Consument gesloten overeenkomst heeft gemaakt.

Artikel 9 – levertijd

 1. Behoudens de situatie dat aflevering binnen de overeengekomen levertijd essentieel is (als bedoeld in art. 7:19a lid 2 onder b. en c.), dient de Consument bij overschrijding van de leveringstermijn Optiekhuys Elspeet schriftelijk of elektronisch in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming te stellen. Gaat Optiekhuys Elspeet binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de Consument het recht zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk of elektronisch schadevergoeding te verlangen voor zover deze door de Consument is geleden en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren.
 2. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden.

Artikel 10 – vooruitbetaling

Optiekhuys Elspeet is gerechtigd alvorens de overeengekomen werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetaling van de Consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Consument tot maximaal 25% van de overeengekomen prijs.

Artikel 11 – betaling

 1. Het aan Optiekhuys Elspeet verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting aan haar te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. Ingeval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de Consument. De Consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
 3. Indien de Consument in verzuim is, stuurt Optiekhuys Elspeet hem een betalingsherinnering, waarin hij de Consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
 4. Indien de Consument ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Optiekhuys Elspeet bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan, waarbij de bij wet- en regelgeving vastgestelde incassokosten voor rekening van de Consument zullen mogen worden gebracht.

Artikel 12 – eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

 1. Optiekhuys Elspeet behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat deze volledig zijn betaald inclusief de eventuele kosten voortkomende uit artikel 11 lid 3 en 4, onverminderd de aan de Consument op grond van de wet toekomende rechten.
 2. Indien daarvoor door de Consument aan haar opdracht is gegeven, is Optiekhuys Elspeet bij reparatie bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie).

Artikel 13 – ontbinding en overige rechtsmiddelen

Iedere tekortkoming van Optiekhuys Elspeet in de nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de Consument de bevoegdheid om, nadat hij Optiekhuys Elspeet de mogelijkheid heeft gegeven in redelijkheid tot een oplossing te komen en daarvoor een redelijke termijn heeft gesteld, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, zulks onverminderd zijn overige rechtsmiddelen uit artikel 7:21 BW.

Artikel 14 – wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

 1. Bij niet-tijdige betaling van een (deel van een) verschuldigd bedrag heeft Optiekhuys Elspeet of de Consument de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
 2. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij, voor zover in overeenstemming met wet- en regelgeving dienaangaande.

Artikel 15 – opschorting van de betalingsverplichting

De Consument is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de Consument niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 16 – aansprakelijkheid

 1. Optiekhuys Elspeet aanvaardt de aansprakelijkheid voor letsel en/of zaakschade bij het uitvoeren van de overeenkomst toegebracht aan personen of goederen in die gevallen waarin de Optiekhuys Elspeet als producent in de zin van artikel 6:187 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kan worden gezien.
 2. Schade aan goederen die ter reparatie en/of andere behandeling worden aangeboden en die gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen komen voor rekening en risico van de Consument, mits dit van te voren is meegedeeld, dan wel in objectieve zin voor de Consument in redelijkheid duidelijk moet zijn geweest.

Artikel 17 – klachten

 1. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen klachten over direct waarneembare gebreken van goederen tijdig na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij de Optiekuys Elspeet moeten zijn ingediend. Klachten over niet-zichtbare gebreken zullen tijdig nadat het gebrek is ontdekt, of ontdekt had kunnen of behoren te worden bij Optiekhuys Elspeet moeten zijn ingediend. Een kennisgeving binnen twee maanden na de ontdekking is in alle gevallen tijdig.
 2. Optiekhuys Elspeet dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met alle omstandigheden niet van haar kan worden gevergd.